اعتراض اصولی چگونه است؟

در دو روز اخیر با افزایش قیمت بنزین شاهد تجمعات اعتراضی بوده ایم که منجر به بسیاری از حوادث شد.

این اولین افزایش قیمت نبود و مردم در دوسال متوالی با افزایش سرسام آور ملزومات زندگی و حامل های انرژی مثل برق و گاز مواجه بوده اند و بنزین شعله های زیر خاکستر را برافروخت.

در شرایطی که اینترنت به جز چند سایت خاص(من جمله بهارجاودانه) کاملا قطع است این پرسش مطرح می شود که مردم معترض و برافروخته دقیقا به چه شیوه ای باید اعتراض خود را بیان نمایند که هم موثر بیوفتد و هم منجر به اتفاقاتی نشود که مسئولین آن را دسیسه های دشمن می نامند.

آیا وزارت کشور و نیروهای امنیتی و انتظامی شرایط اعتراضات سالم را مهیا کرده اند؟