مردم رفته اند اشرار مانده اند!

“مردم رفته اند اشرار مانده اند” این پیامی است که برخی مسئولین و بعضی خبرگزاری ها انتشار می دهند.

شیراز، اصفهان، اهواز و… . این ها شهرهای قدیمی و باستانی و نماد تمدن غنی ایرانی است

جمعیت قابل توجهی در خیابان های این شهرها مشغول اعتراض اند.

بعد از آن که مقامات ایالات متحده ایران را محور شرارت و ملت تروریست نامیدند آیا “مردم رفته اند اشرار مانده اند” حرفی از روی نادانی است یا دشمنی با ملت و کشور؟ این کلام پیامی را به جهان و بدخواهان ایران مخابره میکند مبنی بر این که ایران و تمدن آن پوشالی است و پر از افراد شرور و تروریست است.

آیا صاحبان تریبون به پیامد سخنان خود فکر نمیکنند؟