هابرماس: سکولاریسم به معنای “یا دین یا علم” نیست

در جوامع پست ‏سکولار، دین، هم‏چنان در چارچوب مدرنیته، نیرویى مؤثر در شکل ‏دهى به شخصیت بخش بزرگى از ملت به شمار می آید و، از طریق اظهارنظر کلیساها و مجامع دینى، هم‏چنان در افکار عمومى سیاسى تأثیر به سزایى دارد. البته دین باید از ادعاى خود در شکل ‏دهى ساختار زندگى دست بردارد و بدین ترتیب، پیوند میان حکومت و دین از هم گسسته می شود.

برای خواندن متن کامل به شماره هفتم ماهنامه بهارجاودانه رجوع فرمایید
تهیه از طریق این لینک یا تماس با شماره های

021-66496300

و

0901-3611263

لینک کانال بهارجاودانه